1) Zajęcia odbywają się z zachowaniem wytycznych GIS odnośnie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy kursantów i pracowników.

2) Do KIDS STUDIO  mogą uczęszczać tylko zdrowe osoby, bez objawów chorobowych.

3) Osoby, co do których istnieje podejrzenie wystąpienia objawów chorobowych, nie będą wpuszczane do studia. Dotyczy także rodziców i opiekunów.

4) Pomiędzy zajęciami następuje 10 minutowa przerwa, podczas której sala jest wietrzona. Powyższe nie wyklucza wietrzenia sali także w trakcie zajęć.

5) Szatnie dostępne są dla wszystkich kursantów, są regularnie dezynfekowane.

6) Do studia może wejść z dzieckiem tylko jeden rodzic w celu przygotowania dziecka do zajęć. Przebywanie Rodziców/Opiekunów na sali podczas zajęć jest niedozwolone. Zaleca się przyprowadzanie dziecka przez tę samą osobę w celu wykluczenia rotacji osób postronnych przychodzących do studia. Zalecane jest nie przebywanie rodziców w studiu w trakcie zajęć.

7) Jeśli w trakcie przyprowadzania lub odbierania dziecka utworzy się kolejka, należy zachować odstęp 2m. – nie tłoczymy się przed wejściem, nie pozwalamy dzieciom na wbieganie do studia. Pracownicy studia zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni studia, wynoszący min. 2 m. W wyjątkowych sytuacjach dystans ten może ulec zmniejszeniu w celu sprawnego wykonywania obowiązków służbowych.

10)Kursanci i pracownicy mogą przebywać w placówce bez przyłbic i maseczek ochronnych. Niniejszy zapis nie dotyczy osób trzecich – w szczególności rodziców i opiekunów dzieci, którzy mają obowiązek zakrywać usta i nos.

11) Recepcja pozostaje czynna w godzinach funkcjonowania zajęć, tj: 16.00-20.00. Każda osoba wykupująca karnet, załatwiająca sprawy w recepcji ma obowiązek zachowania odstępu od innych oczekujących min. 2 m. Zaleca się przebywanie w obrębie recepcji tylko w celu wykupienia karnetu, wejścia, zapisów na zajęcia lub innych pilnych spraw.