Skip to main content

Uczestnik lub kursant – osoba, która bierze czynny udział w zajęciach, znajduje się na liście uczestników i jest uprawniona do uczestniczenia w zajęciach. W przypadku osób małoletnich to stwierdzenie może dotyczyć rodziców albo opiekunów prawnych uczestnika zajęć.

Prawny opiekun – osoba powołana do ochrony interesów osobistych i majątkowych innej osoby, gdy ta takiej opieki potrzebuje.

Instruktor – osoba uprawiona, prowadząca zajęcia.

Obowiązujący cennik – jest to cennik udostępniany w recepcji. Cennik znajdujący się na stronie internetowej Kids Studio jest jedynie orientacyjny i może zawierać błędy. Szkoła zastrzega sobie prawo do zakwestionowania ceny, jeśli jest ona niezgodna z obowiązującym cennikiem.

§1

Uczestnictwo w zajęciach

1. Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych w szkole KIDS STUDIO jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania poniższego regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich regulamin dotyczy rodziców lub prawnych opiekunów. Brak znajomości regulaminu nie zwalnia uczestników zajęć od obowiązku jego stosowania.

2. Na sali podczas zajęć mogą przebywać jedynie osoby, które znajdują się na liście uczestników danych zajęć, czyli te które dokonały odpowiedniej płatności zgodnie z paragrafem 2. regulaminu. Z uwagi na komfort zajęć wszystkich uczestników inne osoby nie mają prawa przebywać na sali tanecznej. Prawni opiekunowie oraz zaproszone przez nich osoby towarzyszące mają prawo obserwować zajęcia,przebywając w miejscu do tego wyznaczonym.

3. Liczba osób w grupach jest ograniczona. Na wszystkie zajęcia w grupie obowiązują wcześniejsze zapisy. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest dokonanie zapisu.

4. Zajęcia odbywają się od 4 osób na sali. W sytuacji niewystarczającej ilości osób szkoła ma prawo odwołać zajęcia.

5. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wniesienie stosownej opłaty zgodnej z obowiązującym cennikiem lub posiadanie dokumentu uprawniającego do uczestnictwa w zajęciach. Każdy uczestnik ma obowiązek zgłosić się w recepcji Kids Studio w celu weryfikacji statusu poprzez okazanie (odpowiednio) karty członkowskiej oraz dowodu wpłaty lub karnetu.

6. Obowiązkowa jest zmiana obuwia przed wejściem na salę taneczną lub całkowite zdjęcie obuwia. Uczestnicy zajęć powinni mieć na sobie buty czyste, nie niszczące parkietu lub ćwiczyć boso. Instruktor ma prawo niedopuszczenia do udziału w zajęciach osób w obuwiu brudzącym bądź niszczącym parkiet. Zalecane obuwie to obuwie sportowe z jasnymi podeszwami.

7. Zabronione jest uczestniczenie w zajęciach w biżuterii lub innych ozdobach, które mogą utrudniać wykonywanie zadań lub stanowić zagrożenie.

8. Dla bezpieczeństwa i komfortu uczestników, długie włosy powinny być związane

9. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do dbania o sprzęt i zgłaszania Instruktorowi każdej nietypowej sytuacji związanej ze sprzętem.
10.Uczestnicy zobowiązani są do dbania o czystość i do pozostawienia sali w stanie, w jakim ją zastali.

11. Uczestnikom zabrania się ingerencji w sprzęt, samodzielnego montażu czy demontażu, chyba że instruktor zarządzi inaczej.

13. Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort zajęć osoby spóźnione więcej niż 10 min. nie zostaną wpuszczone na zajęcia.

12. Instruktor oraz pozostali pracownicy Kids Studio mają prawo odmówić możliwości uczestnictwa w zajęciach osobie, która zachowuje się niewłaściwie, nie przestrzega regulaminu lub w inny sposób utrudnia prowadzenie zajęć. Osobie wyproszonej z powyższych powodów nie przysługuje zwrot uiszczonej opłaty.

§2

Płatności

1. Uczestnikami zajęć i kursów, mogą być jedynie osoby, które mają uregulowaną opłatę zgodnie z aktualnym cennikiem i regulaminem płatności dostępnymi w recepcji oraz poglądowo również na stronie internetowej Kids Studio. Szkoła zastrzega sobie możliwość zakwestionowania ceny, jeśli jest ona niezgodna z obowiązującym cennikiem.

2. Kids Studio zastrzega sobie możliwość zmiany cennika.

3. Płatności dokonywać można gotówką lub kartą płatniczą w recepcji Kids Studio, a także przelewem bankowym. Osoby uiszczające opłaty przelewem bankowym zobowiązane są do uwzględnienia czasu niezbędnego instytucji finansowej na zaksięgowanie wpłaty oraz okazania potwierdzenia przelewu w recepcji.

4. Zakupione karnety są ważne 30 dni od daty zakupu. Nie ma możliwości zwrotu pieniędzy za niewykorzystane zajęcia.

5. Wysokość opłat za zajęcia zależy od rodzaju zajęć. Otwarte zajęcia karnetowe -wykupując miesięczny karnet na 4 lub 8 wejść; posiadacze karnetów mogą korzystać ze wszystkich zajęć, które w grafiku oznaczone są jako kolorem zielonym.

 

§3

Nieobecność na zajęciach

1. Obecność na zajęciach należy odwołać najpóźniej do 24h przed zajęciami, wysyłając e-mail lub SMS na wskazany w recepcji adres lub numer telefonu. Zajęcia sobotnie należy odwoływać najpóźniej do piątku do godziny 16.00. Dotyczy to uczestników wszystkich zajęć.

1.1. Uczestnicy posiadający karnet będą mogli odrobić odwołaną wcześniej nieobecność na innych dowolnie wybranych zajęciach otwartych, do końca ważności karnetu – adekwatnie do grupy wiekowej.

2. Nieodwołana nieobecność pociąga za sobą konsekwencje finansowe:

2.1. Dla uczestników posiadających karnet na zajęcia otwarte, nieodwołana nieobecność skutkować będzie skreśleniem zaległego wejścia przy najbliższych zajęciach.

2.2. W przypadku użytkowników kart Multisport, Fit Profit i OK System kaucja przejdzie na własność Kids Studio. W przypadku utracenia kaucji klient będzie musiał wpłacić kolejną kaucję, by móc korzystać z kolejnych zajęć.

§4

Bezpieczeństwo

1. Kids Studio nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe bez winy Kids Studio i osób działających w imieniu Kids Studio

2. Kids studio nie ponosi odpowiedzialności za mienie uczestników zajęć oraz ich rodziców albo opiekunów prawnych. Przedmioty i pieniądze pozostawiane są na terenie Kids Studio na wyłączną odpowiedzialność uczestników lub ich rodziców albo opiekunów prawnych.

3. Zabrania się przebywania na sali tanecznej bez wiedzy i zgody instruktora.

4. Przebywając na sali należy podporządkować się poleceniom instruktora. Za szkody powstałe w wyniku niestosowania się do poleceń instruktora, odpowiedzialność ponosi uczestnik.

5. Uczestnik zajęć nie może sam wykonywać figur bez asekuracji Instruktora, chyba że instruktor postanowi inaczej.

6. Uczestnik bierze udział w zajęciach na własną odpowiedzialność, świadom własnego stanu zdrowia i kondycji fizycznej. Kids Studio nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje powstałe podczas uczestniczenia w zajęciach.

7. Zabrania się wnoszenia jedzenia oraz gorących napojów na salę taneczną. Spożywać można wyłącznie w wyznaczonym do tego miejscu. Napoje zimne wnoszone na salę taneczną można spożywać wyłącznie za zgodą instruktora w wyznaczonym do tego czasie.

8. Osoby przebywająca na terenie Kids Studio zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i p-poż., oraz do zachowania czystości, a także do poszanowania mienia Kids Studio imienia innych uczestników zajęć.

9. Osoby oczekujące na zajęcia mogą przebywać wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych, nie zakłócając porządku.

10. Finansową odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez uczestnika zajęć ponosi on sam lub jego rodzic albo prawny opiekun.

11. Na terenie Kids Studio obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu,spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających. Złamanie tego zakazu skutkować będzie wezwaniem policji lub Straży Miejskiej.

12. Odpowiedzialność za małoletniego uczestnika zajęć ponoszą rodzice albo opiekunowie prawni.

13. Kids Studio nie pełni funkcji przedszkola ani punktu przedszkolnego, w związku z czym małoletni uczestnicy nie powinni przebywać na terenie szkoły bez opieki rodziców albo opiekunów prawnych.

§5

Sprawy organizacyjne dotyczące zajęć

1. W przypadku zbyt małej ilości uczestników zapisanych na dane zajęcia Kids Studio zastrzega sobie prawo odwołania tych zajęć.

2. W przypadku odwołania zajęć Kids Studio zwraca uczestnikowi pieniądze za niewykorzystane zajęcia lub proponuje udział w zajęciach w innym terminie.

3. W przypadku choroby lub niedyspozycji Instruktora, Kids Studio ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie, bez konieczności wcześniejszego poinformowania uczestników kursu o tym fakcie.

4. W sytuacjach losowych Kids Studio ma prawo do odwołania zajęć.Odwołane zajęcia zostaną zrealizowane w innym terminie ustalonym z uczestnikami.

5. Kids Studio ma prawo do zmiany grafiku i zobowiązuje się umieścić informacje o planowanej zmianie w widocznych miejscach w Studio i na stronie internetowej
6. Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć bez zgody Kids Studio, wszystkich uczestników i instruktora.

§6

Sprawy ogólne

1. Uczestnik zajęć prowadzonych w Kids Studio wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji. Przez promocje rozumie się nieodpłatną publikację zdjęć i filmów z zajęć i imprez okolicznościowych organizowanych przez Kids Studio i współorganizatorów.

2. Uczestnik zajęć Kids Studio wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Kids Studio, w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr.101 poz 926.